Producent stołów industrialnych, loftowych, designerskich – stoły ręcznie robione

Stoły industrialne, loftowe i designerskie

 Regulamin korzystania z sklepu internetowego sowacki.pl 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowej - sklepu internetowego działającego pod adresem: https://konfigurator.sowacki.pl

 2. Regulamin został sporządzony zgodnie z wymaganiami:

  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.; art. 8)

  • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020,poz.287 z późn. zm.; art. 13)

 3. Sprzedawcą i administratorem sklepu internetowego jest:

  Janusz Sowacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Janusz Sowacki Handel, na podstawie wpisu do CEIDG www.firma.gov.pl
  Adres: ul. Dworcowa 1a, 62-420 Strzałkowo

  NIP: 6671662820
  Regon: 301133923

  www.sowacki.pl
  tel.: +48 603 583 798
  e-mail:  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem ”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi składania i realizacji Zamówień, charakter i skutki zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, korzystania z Konta Klienta, tryb postępowania reklamacyjnego, uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.

 2. Regulamin jest udostępniany Klientowi pod adresem https://www.sowacki.pl/regulamin_sklepu_internetowego.htm nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy sprzedaży, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Regulamin ma charakter wiążący dla Stron Umowy sprzedaży i określa wszystkie istotne warunki korzystania ze Sklepu internetowego, w tym warunki i skutki zawierania umów na odległość. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. wersji, która jest obowiązująca i zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia.

 4. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem ich wejścia w życie, a Użytkownicy posiadający Konta w Serwisie zostaną powiadomieni o zmianie na adres e-mail podany przy okazji rejestracji w Serwisie. Użytkownik przy logowaniu w Serwisu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości jej akceptacji. Brak akceptacji dla nowej treści Regulaminu w zakreślonym terminie jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta i złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o natychmiastowym wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Administratorem serwisu w zakresie posiadania konta i korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu Sklep Sowacki.pl

 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wskazanych w niniejszym Regulaminie, w przedmiocie umożliwienia korzystania z Konta Klienta następuje pod warunkiem rejestracji w Sklepie internetowym, zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

 6. Przez zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie umożliwienia korzystania z Konta Klienta Sprzedawca zobowiązuje się do stałego świadczenia na rzecz Klienta usług dostępu do Konta Klienta oraz korzystania ze Sklepu internetowego w pełnym zakresie na podstawie, w ramach i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Administratorze Danych Osobowych(ADO) – należy przez to rozumieć Sprzedawcę, który występując w tej roli samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;

Administrator Serwisu” – Sprzedawca, który może powierzyć wykonywanie czynności Administratora Serwisu wybranym przez siebie osobami trzecimi;

Adresie Elektronicznym” – należy przez to rozumieć oznaczenie Systemu Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Cenie” – należy przez to rozumieć wartość brutto Towaru wyrażoną w walucie PLN, uwzględniającą podatek od towarów i usług. Cena nie uwzględnia kosztu dostawy ani kosztów montażu, który zależny jest od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta i warunków jego montażu, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawany jest przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta z albo bez opcji montażu. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z innymi kosztami, w tym kosztami dostawy oraz kosztami montażu) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta;

Danych Osobowych” – należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, podlegające ochronienie na gruncie RODO;

Kliencie ” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystającą ze Sklepu Internetowego, w tym przy pomocy utworzonego dla niej przez Sprzedawcę Konta Klienta;

„Koncie Klienta” – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone dla Klienta w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, przy pomocy którego Klient korzysta z dostępu do Sklepu internetowego oraz ma możliwość między innymi składania Zamówień w sposób uproszczony, śledzenia jego statusu, dokonywania zwrotów, składania reklamacji, składania oświadczeń w przedmiocie odstąpienia od Umowy;

Konsumencie” – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, korzystającego ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonującego zakupów, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta; zawierając umowę sprzedaży i żądając wskazania na fakturze numeru NIP Klienta, Klient oświadcza, że nabywa Towary w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w celach z nią związanych i ma dla niego charakter zawodowy, a tym samym potwierdza, że nie zawiera Umowy sprzedaży jako Konsument;

„Operator płatności”przelewy24.pl – serwis elektronicznych płatności zarządzany przez spółkę PayPro S.A. adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł - wpłacony w całości; NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068;

„Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z kolejnymi zmianami;

RODO” – należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04);

„Sklepie internetowym” – należy przez to rozumieć serwis internetowy https://konfigurator.sowacki.pl administrowany przez Sprzedawcę, dostępny on-line poprzez witrynę https://www.sowacki.pl, za pośrednictwem której Klient może dokonać zakupu Towarów;

Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę Janusza Sowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Janusz Sowacki Handel, na podstawie wpisu do CEIDG, adres siedziby: ul. Dworcowa 1a, 62-420 Strzałkowo, numer NIP: 6671662820, numer REGON: 301133923, e-mail:   który prowadzi Sklep Internetowy w domenie https://konfigurator.sowacki.pl i za jego pośrednictwem dokonuje sprzedaży Towarów;

Stronach ” – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta;

Systemie Teleinformatycznym” – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.);

Towarze” – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą oznaczoną co do tożsamości – o indywidualnym charakterze, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży, skonfigurowaną przez Klienta za pomocą narzędzi dostępnych w Sklepie internetowym lub zaprojektowaną dla Klienta przez zespół projektantów działających na zlecenie Sprzedawcy, na podstawie wytycznych Klienta i według jego wyboru, w oparciu o dostępne opcje materiałowe i elementy prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym. Zdjęcia - wizualizacje Towarów mają charakter poglądowy; oznacza to, że Towary prezentowane w narzędziu do projektowania lub ich wizualizacje graficzne przesyłane na adres poczty elektronicznej Klienta mogą nieznacznie różnić się późniejszego rzeczywistego wyglądu Towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego Klienta (np. nasycenie kolorów, proporcje), fakt, iż Towary są wykonywane z naturalnego drewna co skutkuje niemożnością odtworzenia jego naturalnego rysunku i faktury, z materiałów pochodzenia mineralnego (kamień) lub z metali – o indywidualnym charakterze;

Umowie sprzedaży” – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Towaru na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

Zamówieniu ” należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość zamawianych Towarów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, usługi dodatkowe (w tym usługi montażu);

Zaufani Partnerzy” – podmioty stale współpracujące ze Sprzedawcą, świadczący usługi komplementarne do usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego lub usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego sowacki.pl

§ 3 ZASADY FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 2. Sklep Internetowy nie służy do sprzedaży hurtowej. W przypadku chęci zakupu Towarów w ilości hurtowej Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą email wysyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:    Jeśli z treści składanego Zamówienia poprzez Sklep internetowy będzie wynikać, iż zamówienie ma charakter Zamówienia hurtowego, Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji takiego Zamówienia, informując o tym Klienta poprzez stosowny komunikat w Sklepie internetowym lub kontaktując się z Klientem w tym celu w sposób bezpośredni, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

 3. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 4. We wzajemnych stosunkach pomiędzy stronami wynikających z Zamówienia lub Umowy sprzedaży albo niniejszego regulaminu wyłącza się zastosowanie art. 68k.c.

 5. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są równoznaczne z tym, że Towary są faktycznie dostępne u Sprzedawcy i jest możliwa realizacja Zamówienia na nie.

 6. Towary prezentowane w Sklepie internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, która zasięgiem obejmuje terytorium Polski. Okres na jaki udzielana jest gwarancja jakości dla danego Towaru wskazany jest w jego opisie. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

 7. Cena Towaru objętego Zamówienie jest ustalana indywidualnie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów lub ich elementów prezentowanych w Sklepie internetowym, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, usuwania Towarów z oferty lub zmianę ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych w Sklepie internetowym, w szczególności na podstawie regulaminu danej promocji. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność i wykonywanie złożonych wcześniej Zamówień przez Klienta.

 8. Sprzedawca zapewnia dostępność Sklepu internetowego dla Klienta wyłącznie on-line i pod warunkiem zapewnienia przez Klienta na jego własny koszt:

  1. sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie z zasobów sieci Internet,

  2. połączenia z siecią Internet o dostarczanych parametrach szybkości przesyłu danych;

  3. dostępu do indywidualnego, prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail;

  4. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)

  5. akceptacji w przeglądarce internetowej plików cookies – na zasadach wskazanych w https://www.sowacki.pl/polityka_prywatnosci.htm. Administrator Serwisu korzysta z plików cookies, na zasadach określonych w Polityce prywatności.

 9. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Sklep internetowy jest dostępny dla Klienta – co do zasady -  przez całą dobę i siedem dni w tygodniu, w czasie sesji on-line.

 10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia Serwisu internetowego lub ogłaszania przerw w jego działaniu m.in. w celu realizacji przerw technicznych, celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Sklepu Internetowego na potrzeby napraw, konserwacji, usuwania awarii, wprowadzania niezbędnych adaptacji, zmian i innych czynności. O planowanych przerwach technicznych Administrator Serwisu może informować na stronie głównej Sklepu – powiadomienia indywidualnej nie będą realizowane.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego, zarówno poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej funkcjonalności. Tego rodzaju zmiana nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga ogłoszenia, ani akceptacji ze strony Klienta.

 12. Administrator Serwisu udostępnia Klientom formularz kontaktowy przeznaczony do kontaktów z nim, za pośrednictwem którego Klienci mogą kierować do Sprzedawcy wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.

 13. Logo i nazwa Serwisu internetowego są prawnie chronione i stanowią własność Sprzedawcy. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu internetowego bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

 14. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Sklepu oraz oferty Sprzedawcy i innych treści umieszczonych przez Sprzedawcę w Serwisie internetowym, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1231 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarła odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie elementów Serwisu lub oferty Sprzedawcy, a także wyglądu Towarów, bez zgody Sprzedawcy, jest zabronione.

§ 4 KONTO KLIENTA

 1. Warunkiem koniecznym korzystania przez Klienta z pełnego zakresu funkcjonalności Sklepu internetowego jest akceptacja postanowień Regulaminu, nieodpłatna rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym i potwierdzenie tej rejestracji przez Sprzedawcę.

 2. Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym. Warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 3. Składanie Zamówień w sposób anonimowy jest przy tym wykluczone. Nie dopuszcza się składania Zamówień w cudzym imieniu.

 4. Poprzez akceptację postanowień Regulaminu, Klient składa oświadczenie woli wyrażające jego zgodę na świadczenie przez Administratora Serwisu usług drogą elektroniczną. Usługi te obejmują - w razie założenia przez Klienta Konta – także usługę prowadzenia Konta Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 5. Podczas rejestracji Konta Klienta wprowadza on ustalone przez siebie i znane tylko jemu login i hasło. Klient ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło pozostały poufne, a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym.

 6. Klient powinien w celu rejestracji Konta Klienta:

  1. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie internetowym;

  2. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone jako obowiązkowe;

  3. zaakceptować Regulamin.
 7. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Klienta powinny dotyczyć Klienta oraz powinny być prawdziwe.

 8. Podczas rejestracji Konta Klienta na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres poczty elektronicznej wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym, z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji Konta Klienta poprzez kliknięcie w link z potwierdzeniem. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta chęci rejestracji Konta zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmujących prowadzenia Konta Klienta, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

 9. Sprzedawca może odmówić przyjęcie rejestracji Konta Klienta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn.

§ 5 ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem elektronicznego formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu – z wyłączeniem okresów przerw w dostępie do Serwisu internetowego.

 2. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do Konta Klienta bądź bez Konta, poprzez podanie danych wskazanych w elektronicznym formularzu Zamówienia niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 3. Celem złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient dokonuje spośród dostępnych opcji konfiguracji wybranego przez siebie Towaru i określa pozostałe oczekiwane przez sobie cechy Towaru. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

 4. Na tej podstawie Klient kieruje do Sprzedawcy zapytanie ofertowe. W odpowiedzi na zapytanie Klient otrzyma od Sprzedawcy wycenę Zamówienia oraz ofertę.

 5. Akceptacja warunków oferty przez Klienta następuje za pośrednictwem przesłanego linka do kompletnego formularza Zamówienia obejmującego cenę i proponowany termin wykonania oraz wszystkie pozostałe istotne warunki umowy sprzedaży Towaru oznaczonego co do tożsamości.

 6. Klient podejmuje równocześnie inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, w tym wskazuje sposób dostawy i akceptuje formę płatności.

 7. Płatności w Sklepie internetowym mogą być wykonywane tylko za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl

 8. Klient składa potwierdzenie Zamówienie przez wysłanie elektronicznego formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu internetowego przycisk „potwierdź zamówienie i zapłać” (lub jemu równoważny). W celu złożenia Zamówienia konieczna jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta. W podsumowaniu Zamówienia, przed jego wysyłką do Sprzedawcy, Klient otrzymuje informację o głównych cechach zamawianych Towarów oznaczonych co do tożsamości, łącznym koszcie Zamówienia, czyli Cenie za wybrany Towar, koszcie dostawy i ewentualnego montażu, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie go obciążają w związku z Zamówieniem.

 9. Z chwilą dokonania akceptacji kompletnego formularza Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru oznaczonego co do tożsamości, wykonywanego na indywidulane zamówienie Klienta. Informacja ta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy sprzedaży.

 10. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu przez Klienta zapłaty, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres jego poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty umówionej ceny (zaliczka 100%).

 11. Wiążąca i ostateczna jest Cena podana przez Sprzedawcę, w chwili przesyłania Klientowi kompletnego Zamówienia.

 12. Klient, dokonując płatności, zostanie poinformowany o jej wysokości bezpośrednio przed jej dokonaniem, a także o dostępnych metodach płatności oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

 13. W celu dokonania płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych, do którego zostanie przekierowany ze Sklepu Internetowego, oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za złożone Zamówienie.

 14. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie i przekazywanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych niewymagających podpisów stron w formacie pdf poprzez wysyłanie ich na wskazany przez Klienta adres jego poczty elektronicznej. Sprzedawca dostarcza Klientowi fakturę droga elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Zamówienie.

 15. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy. Sprzedawca informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie Sprzedawca realizuje dostawy Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że inaczej zastrzeżono w opisie danego Towaru.

 16. Składając Zamówienie, Klient dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy Towaru. Towar może zostać Klientowi dostarczony:

  1. za pomocą firmy kurierskiej (dostawa do pierwszej napotkanej przeszkody),

  2. poprzez odbiór osobisty Towaru przez Klienta w placówce Sprzedawcy.

  3. za pomocą transportu własnego Sprzedawcy

  4. w inny sposób uzgodniony przez Strony w treści Zamówienia.

 17. Kupujący ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów Umowy sprzedaży, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami obowiązującego prawa. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej – przez co należy rozumieć także korespondencję mailową. Ustalenia ustne nie mają charakteru wiążącego w przedmiocie warunków Umowy sprzedaży.

 18. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie internetowym informację o liczbie dni roboczych potrzebnych dla dokonania dostawy Towarów przy użyciu określonej metody dostawy, do miejsca wskazanego w treści Zamówienia.

 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. W takim wypadku Sprzedawca korzystając z uprawnień wynikających z art. 549 i 551 Kodeksu cywilnego, może zabrać Towar na przechowanie w miejscu przez siebie wybranym, nie wyłączając miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę – na koszt i ryzyko Klienta.

 20. Odbiór Zamówienia przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.

 21. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru, po zapłacie umówionej ceny, oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w pkt 19 niniejszego paragrafu Regulaminu.

 22. Podczas odbioru Zamówienia Klient jest zobowiązany do kontroli Towaru pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi za wady fizyczne rzeczy, chyba że wada była takiego rodzaju, że nie było możliwości wykrycia jej w tym czasie. Klient jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

 23. Odbierając przesyłkę z Towarem Klient powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zaleca się, aby w obecności osoby wydającej Towary Klient sporządził protokół szkody. Klient powinien niezwłocznie przesłać do Sprzedawcy protokół szkody wraz z ewentualną reklamacją.

 24. W przypadku każdego Zamówienia należy zwrócić szczególną uwagę na podane wymiary Towaru, ponieważ może zaistnieć problem z wniesieniem ich do mieszkania / wskazanego pomieszczenia np. ze względu na zbyt wąskie drzwi, szerokość schodów lub przekroczenie dopuszczalnego obciążenia stropów lokali znajdujących się na niższych kondygnacjach. Za skutki braku należytej informacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient. Brak możliwości wniesienia Towaru do wskazanego pomieszczenia nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy sprzedaży, ani przesłanki odmowy przyjęcia zamówionego i dostarczonego Towaru.

 25. Sprzedawca zastrzega maksymalny czas realizacji Zamówienia wynoszący 180 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Klient może anulować Zamówienie poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia o anulowaniu Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.

 26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Umowy sprzedaży wynikłe z przyczyn nieleżących po jego stronie, w szczególności wynikających z nieterminowych dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia lub awarii maszyn produkcyjnych. W przypadku opóźnienia powstałego z przyczyn opisanych powyżej termin wykonania Umowy zostanie wydłużony proporcjonalnie do czasu opóźnienia, a Klient nie może anulować Zamówienia w wydłużonym czasie jego realizacji, jeśli został prawidłowo zawiadomiony o zmianie terminu realizacji Zamówienia.

 27. Sprzedawca dołącza do każdego dostarczanego Zamówienia potwierdzenie sprzedaży w postaci faktury VAT. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedawcy stosowną informację – w treści Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po złożonym Zamówieniu i nie później niż do dnia dostawy Towaru, podając niezbędne dane.

 28. Sprzedawca dostarcza Towary na terenie Polski. Do transportu Klient może dokupić oddzielnie usługę wniesienia i montażu – według cennika Sprzedawcy.

§ 6 ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Dalsze postanowienia tego rozdziału dotyczą wyłącznie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie prowadzenia Konta Klienta.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Sprzedawca dokona potwierdzenia rozwiązania umowy poprzez wysłanie Klientowi wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przy okazji rejestracji konta lub wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.

 3. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie z ważnych przyczyn za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa w razie:

  1. śmierci albo likwidacji Klienta;

  2. likwidacji Sprzedawcy albo zaprzestania prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.

 § 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Serwisu internetowego przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu internetowego i w celu umożliwienia korzystania z Konta w Serwisie internetowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie wynikającym z treści usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu internetowego – jest ono niezbędne, w celu skorzystania z nich. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach realizacji usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt a) oraz f) RODO) lub Zaufanych Partnerów, w tym nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz rozliczenia stosunku prawnego zawieranego między Sprzedawcą będącym Administratorem Danych Osobowych a Klientem, a w określonych wypadkach zgoda podmioty danych – Klienta.

 2. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

 3. Sprzedawca korzysta w ramach Sklepu Internetowego z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Klientowi coraz doskonalsze funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego.

 4. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej https://www.sowacki.pl/polityka_prywatnosci.htm

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.

 2. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie przez Klientów materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym.

 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych i przechowywanych w Koncie Klienta jak i poddanych podczas składania Zamówienia.

 4. Zabrania się Klientowi zamieszczania w Serwisie internetowym danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia podobnych kont - przeznaczonych do realizacji wpłat, a także linków odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do stron www, gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie konta umożliwiające dokonywanie płatności elektronicznych lub kont w innych podobnych serwisach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, zabronione dane zostaną usunięte przez Administratora Serwisu internetowego, a Konto Klienta zostanie zawieszone albo usunięte.

 5. W przypadku powzięcia podejrzenia o umieszczeniu przez Klienta w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z Regulaminem, Administrator Serwisu internetowego niezwłocznie zablokuje do nich dostęp i uniemożliwi ich dalsze rozpowszechnianie.

 6. Niezależnie od zawieszenia lub usunięcia Konta, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia lub usunięcia Konta, w tym również ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Serwisu internetowego oraz osób których prawa zostały naruszone.

 7. W przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje bądź prawa innych użytkowników lub osób trzecich bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Klienta w ramach Serwisu internetowego wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator Serwisu internetowego może:

  1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Klienta;

  2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Klienta w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego;

  3. uzależnić korzystanie z Serwisu internetowego od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności.

 8. Administrator Serwisu internetowego ma również prawo do usunięcia Konta Klienta, który narusza Regulamin, a także Kont Użytkowników nieaktywnych przez okres co najmniej jednego roku. O zawieszeniu lub usunięciu Konta Administrator Serwisu internetowego poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w celu rejestracji w Serwisie.

 9. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Administrator Serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta, przesyłane wiadomości Sprzedawcy na Adres Elektroniczny Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym używanym przez Klienta;

  2. nieprawidłowe działanie Sklepu internetowego wynikające z okoliczności, że sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Klienta nie spełniają wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;

  3. konsekwencje podania przez Klienta błędnych lub niezgodnych z prawdą danych Klienta przy rejestracji Konta Klienta lub składaniu Zamówienia.

 10. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Sprzedawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko Klienta.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Sklepu internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Sklepie internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 12. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru, niezależnie od źródła i podstawy prawnej roszczenia Klienta niebędącego Konsumentem, a także wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY – ZASADY WYKONYWANIA I WYŁĄCZENIA

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru oznaczonego co do tożsamości o indywidualnym charakterze, bez podania przyczyny (art. 38 Ustawy o prawach konsumenta), a z powołaniem na wady Towaru tylko w granicach dozwolonych na gruncie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu Towaru nie dotyczy mebli nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego, w tym na wymiar, co do dotyczy wszystkich Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, realizowanej za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

 2. W razie odstąpienia od umowy w przypadkach dozwolonych na gruncie Regulaminu i właściwych przepisów prawa, zwrot towaru następuje na koszt Sprzedawcy – po uzgodnieniu formy i terminu transportu, na adres wskazany przez Sprzedawcę. Zwracany w tym trybie Towar powinien zostać odesłany wraz z dowodem zakupu.

 3. Chcąc odstąpić od umowy, Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, listem poleconym na adres:

  Janusz Sowacki Handel

  ul. Dworcowa 1a, 62-420 Strzałkowo

  lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  

 4.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument może sformułować w następujący sposób (zachowanie poniższej formuły nie jest jednak obowiązkowe): 

  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

  Nazwa Sprzedawcy: Janusz Sowacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Janusz Sowacki Handel

  Adres Sprzedawcy: Dworcowa 1a, 62-420 Strzałkowo

  e-mail Sprzedawcy:  

  W związku ze złożoną reklamacją w zakresie wad Towaru, z powołaniem na przepisy o rękojmi, niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy sprzedaży następujących Towarów: ....................

  Zamówione w dniu: ....................

  Numer reklamacji: ....................

  Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów: ....................

  Adres Konsumenta/-ów: ....................

  Podpis Konsumenta/-ów (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej): ....................

  Data i miejscowość: ....................

  (*) niepotrzebne skreślić

§ 10 WADY TOWARU. REKLAMACJE.

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble (prosimy o sprawdzenie towaru podczas odbioru przesyłki w obecności przewoźnika).

 2. Niesporządzenie przez Kupującego i przewoźnika pisemnego protokołu szkody w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Towaru jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia Towar nie posiadał żadnych widocznych wad fizycznych powstałych w transporcie. W takim wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a prawo Kupującego do ich zgłaszania wygasa.

 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury VAT, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.

 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia listownie do siedziby Sprzedawcy lub na adres mailowy:  

 5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

  1. zasad użytkowania i konserwacji Towaru;
  2. przestrzeganie instrukcji montażu (jeśli montaż jest realizowany bez udziału Sprzedawcy).

 6. Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na Towary, która jednak nie obejmuje: zarysowań, rozdarć lub nacięć, zaplamień innych skutków uszkodzeń mechanicznych lub niewłaściwego użytkowania Towaru. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był przechowywany na wolnym powietrzu, w bezpośrednio nasłonecznionym miejscu lub w wilgotnym otoczeniu, np. w łazience; mimo że z treści Zamówienia nie wynikało takie jego przeznaczenie.

 7. Różnice w kolorystyce, strukturze lub fakturze materiałów nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru. Wszystkie przedstawione w Sklepie kolory i rysunki elementów mebli, zdjęcia powłok i materiałów – zwłaszcza drewna, mają wyłącznie charakter orientacyjny.

 8. Towary wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 9. Celem sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego powinno ono zawierać:

  1. Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres Klienta, Adres Elektroniczny);

  2. Numer i datę Zamówienia;

  3. Kopię dowód zakupu zamówionego Towaru;

  4. Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji lub okoliczności wykrycia wady, w tym datę;

  5. Oczekiwania Klienta co do sposobu zaspokojenia żądania reklamacyjnego.

 10. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących wad Towarów, Klient nie powinien wysyłać do Sprzedawcy wadliwego Towar przed dokonaniem niezbędnych uzgodnień między Stronami w przedmiocie sposobu i terminu zwrotu.

 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca, w tym koszty jego transportu.

 12. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a jeśli nie wyrazi na to zgody – w drodze pisemnej na adres wskazany w zgłoszeniu. O dacie udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne decyduje data nadania tej odpowiedzi przez Sprzedawcę.

 13. W razie uznania reklamacji z tytułu rękojmi obejmującej uzasadnione żądania zwrotu Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, przy czym dopuszcza się w takim wypadku jedynie zwrot przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Kupujący zobowiązany jest zwrócić produkt Sprzedawcy, w sposób i w terminie uzgodnionym przez Strony. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

 2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.

 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty- wpłata zadatku w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany, i jednocześnie zobowiązuje się do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://www.sowacki.pl/regulamin_sklepu_internetowego.htm

  Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu – zamówienia takie są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania zamówienia.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy sprzedaży Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron będących przedsiębiorcami co do polubownego rozwiązania sporu w terminie 60 dni od daty zgłoszenia roszczenia, właściwym do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich w szczególności:

  1. stały, polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej

  2. postępowanie mediacyjne w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, które prowadzone jest przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej;

  3. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  4. platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

miejsce i data: Strzałkowo 02.04.2021 r. 

Formularz zapytania

(* Pola obowiązkowe)

Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem

Producent stołów industrialnych

Fabryka stołów Sowacki

62-420 Strzałkowo
ul. Dworcowa 1a
NIP: 667-166-28-20
Regon: 301133923

Janusz Sowacki
tel.: 603 583 798
 
www.sowacki.pl

Zapraszamy do naszego salonu w Strzałkowie.
Gwarantujemy własny transport na terenie Polski.